3 УПИта с обща площ от 7550м2 в зона ПП

  • Кинт 1,5
  • Плътност 60%
  • Нкк= 25м
  • Озеленяване 25%
  • Виза

На 25мин от центъра на София (16км). Главни водещи артерии към него са международен път Е80 (4км), Е79 (10км), ЖП линия (2км), Летище София (14км), Околовръстен път (1км), Северна Тангента (8км).

Предимно индустриален район, отлична комуникация и потенциал за развитие. Имотът е заравнен, отчасти бетониран.

-        Наземна инфраструктира: съществуващи улици

-        Подземна инфраструктура: канален колектор, енерго обезпеченост над 1000kW, водопровод, сондажен кладенец. 

Цената е без ДДС